1. VÅR DATAHANTERING I KORTHET:
 • Vi sparar personuppgifter för våra kunder under en begränsad tid eller så länge lagen kräver det.
 • Vi använder Cookies och Statistiktjänster för vår webbplats, www.whitelabelgolf.com och sociala medier såsom Instagram och Facebook.
 • Vi delar inte några personuppgifter till tredje part.
 • Vi har säkra rutiner för hantering av personuppgifter, lagring, radering och skydd mot dataintrång.
 • Du kan alltid begära utdrag om dig i våra register.
 • Du kan begära radering av dina uppgifter eller återkallande av samtycke när som helst.
 1. ALLMÄNT

White Label Golf ägs av The Bucket Pros Europe AB (556822-9032).
Postadress: Box 261, 561 23 Huskvarna.

Vi på The Bucket Pros Europe AB förstår att integritetsskydd är viktigt för våra kunder. Vi förbinder oss att respektera och skydda våra kunders integritet.

När vi pratar om “White Label Golf”, ”WLG”,“vi”, “vår”, “våra” och “oss” i de här villkoren menar vi The Bucket Pros Europe AB och dess anställda, men inte våra underleverantörer.

I denna dataskyddsbeskrivning ger vi dig information om hur dina personuppgifter behandlas. Vid behandlingen av personuppgifter iakttar vi EU:s lagstiftning och bestämmelser och anvisningar som myndigheter gett. Våra kunder måste godkänna villkoren i denna dataskyddsbeskrivning för att kunna använda våra tjänster, webbsida och sociala media.

Vi samlar endast in information som behövs för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter. Vi samlar inte in känslig information såsom personbeteckningar. Vi samlar inte heller in eller sparar uppgifter om betalning såsom bankkortsnummer i samband med beställning. Betalningarna hanteras hos betaltjänsteleverantören eller betalningsförmedlaren.

Denna dataskyddsbeskrivning tillämpas på webbplatser, webbshop, vårt Affärssystem, Instagram och vår Facebooksida inom WLG:s plattformar.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas är: Johanna Hallberg, The Bucket Pros Europe AB (Box 261, 561 23 Huskvarna. Tel. 070-313 22 53).

Du kan ställa frågor om dataskyddet och behandlingen av personuppgifter per e-post: johanna@thebucketpros.com

 1. VAD ANVÄNDER VI INFORMATIONEN TILL?
 • Insamlad information används till:
 • För att upprätthålla kundrelationen
 • Leverans, hantering och arkivering av beställningar
 • Utveckling av The Bucket Pros Europe AB verksamhet och tjänster
 • Att förbättra marknadsföringen samt till riktad marknadsföring
 • Informationen behandlas med kundens användning av webbplatsen, kundens tidigare relation med oss eller kundens separata samtycke som grund.
 • Om kunden inte samtycker till insamling och användning av uppgifter är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra tjänster och produkter, och det är inte möjligt att använda produkten.
 1. VARIFRÅN FÅR VI UPPGIFTER?

Vi får huvudsakligen informationen av användarna själva. Dessutom är det möjligt att vi får information från våra samarbetspartners, exempelvis en arrangör av golftävlingar eller arrangemang.

Vi kan även inhämta information från våra kunders hemsidor eller sociala media.

The Bucket Pros Europe AB samlar inte in känslig information såsom personbeteckningar eller betalningsinformation. Uppgifter samlas inte in om kunden inte tar våra produkter eller tjänster i bruk. Vår webbplats samlar in uppgifter när användaren besöker sidan (se punkt 14).

 1. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?
 • Uppgifter som kunden lämnar, t.ex. via vårt kontaktformulär
 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Information om användning av tjänsten eller analysresultat.
 • Köphistorik, bl.a. beställda produkter och prisinformation om dessa
 • Leveransuppgifter såsom valt leveranssätt och leveransadress
 • Information om användning av vår webbplats inklusive webbläsarinformation samt internetenhetens identifieringsuppgifter.
 • Användningsinformation om innehåll i sociala medier som The Bucket Pros Europe AB kontrollerar.
 • IP-adresser
 • Det är nödvändigt att samla in uppgifterna för att användaren ska kunna beställa eller använda våra produkter och tjänster.
 1. VEM BEHANDLAR PERSONUPPGIFTERNA?

Endast vissa av WLG:s personal har tillgång till kunduppgifterna, och de är utbildade i hur man använder uppgifterna på ett säkert och etiskt godtagbart sätt.

The Bucket Pros Europe AB kan lämna ut information till samarbetspartner för att säkerställa god tjänstekvalitet, men vi gör det inte för spridning av reklam.

Beroende på den tekniska implementeringen av databehandlingen kan en del personuppgifter fysiskt finnas på externa underleverantörers servrar och då behandlas dessa via tekniska driftanslutningar.

 1. HUR SKYDDAS OCH FÖRVARAS UPPGIFTERNA?

Alla personuppgifter är skyddade mot otillbörlig åtkomst och mot förlust, ändring, utlämnande eller överföring som sker av misstag eller olaglig hantering.

Vi håller oss till god dataskyddspraxis vid behandling av personuppgifter och planering av denna behandling.

En del av registren kan finnas på servrar och i datasystem utanför The Bucket Pros Europe AB på grund av hur tjänsteleverantörernas egna system är uppbyggda.

Sådan information är bl.a. information om vilka som gillat White Label Golf-innehåll i sociala medier samt de som prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Kraven i EU:s dataskyddsförordning, som träder i kraft 25.5.2018, beaktas vid behandlingen av personuppgifter.

 1. HUR LÄNGE FÖRVARAS UPPGIFTERNA?

Vi förvarar kundernas personuppgifter endast så länge som de behövs för att vi ska kunna uppfylla de ändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Dessutom kan vissa uppgifter förvaras längre i de delar som det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter såsom bokföring och konsumenthandelsansvar samt för att kunna bevisa att dessa utförts på att tillbörligt sätt.

Kundens uppgifter i The Bucket Pros Europe AB datasystem kan raderas på kundens begäran, varefter uppgifterna inte längre kommer att användas för de ändamål som framgår av dataskyddsbeskrivningen. Radering av uppgifter kan dock göra det omöjligt att använda och beställa produkter och tjänster.

För vissa uppgifter kräver lagen långvarigare förvaring, bl.a. för följande ändamål:

 • I bokföringslagen fastställs längre förvaringstider för information oberoende av om materialet innehåller personuppgifter eller ej
 • Tillräckligt omfattande säkerhetskopior av våra databaser och datasystem för att säkerställa uppgifterna, rätta till fel och för att garantera dataskydd och kontinuitet

10.VILKA RÄTTIGHETER HAR KUNDEN?

Du som kund har rätt att:
Få kopior av dina personuppgifter
Be att dina personuppgifter korrigeras eller raderas
På vissa villkor be att behandlingen begränsas eller motsätta dig att personuppgifterna behandlas

Dessutom har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter samlas in. Detta påverkar dock inte lagenligheten för den behandling av personuppgifter som gjorts innan samtycket återkallades. En del av uppgifterna måste sparas för att produkter och tjänster ska kunna användas. När du återkallar ditt samtycke till att uppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning samlas in förhindrar detta helt eller delvis användning av produkter eller tjänster.

11.ATT GÖRA EN UTREDNINGSBEGÄRAN OM PERSONUPPGIFTERNA?

Kunden har rätt att göra en utredningsbegäran om de insamlade personuppgifterna genom att kontakta The Bucket Pros Europe AB (se punkt 3 PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER). Denna begäran ska vara tillräckligt detaljerad för att vi ska kunna fastställa kundens identitet. Om vi i något fall och till viss del inte kan uppfylla kundens begäran, exempelvis inte radera uppgifter som vi enligt lagen är skyldiga eller har rätt att förvara, underrättar vi kunden om detta. Uppgifterna som kunden begär ut levereras i första hand i elektroniskt format till den e-postadress som finns i vårt kundregister, eller i skriftlig form till den adress som finns i vårt kundregister.

Om det i behandlingen förekommer brister eller sådant som strider mot lagen har kunden rätt att överklaga detta till dataskyddsmyndigheterna.

12.HUR KAN JAG PÅVERKA HUR MINA UPPGIFTER ANVÄNDS?

The Bucket Pros Europe AB erbjuder sina kunder möjlighet att påverka hur kundernas uppgifter samlas in och används. Antingen genom att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter, eller be om att bli raderad från våra register och upphöra som kund.

Genom att be att The Bucket Pros Europe AB tar bort en del eller alla av dina uppgifter.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster och det är därför möjligt att funktioner tillkommer, förändras eller tas bort.

Obs! Det är i vissa fall inte möjligt att radera alla uppgifter när lagen kräver att en uppgift eller del därav ska sparas.

13.LÄMNAS MINA UPPGIFTER UT TILL TREDJE PART?

Vår grundregel är att vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part.

Vi lämnar vid behov ut information på myndighetsbegäran, om myndigheten i fråga har befogenhet att utföra begäran, exempelvis enligt ett domslutsbeslut eller annan tvingande lagstiftning. Vi underrättar alltid kunden om inkommen informationsbegäran om lagen tillåter detta.

14.ÖVERVAKNINGSDATA OCH KAKOR I VÅR NÄTBUTIK OCH PÅ VÅR WEBBPLATS

The Bucket Pros Europe AB webbplatser använder sig av kakor (cookies) och motsvarande tekniker. Kakor är små textfiler som skickas mellan webbläsaren i kundens enhet och vår server. Vi använder oss av kakor för att identifiera kunder. Det är obligatoriskt att godkänna kakor och användning av kakor för dessa funktioner. Användaren kan alltid radera kakorna i sin webbläsarhistorik när han/hon vill. Kakorna återinstalleras alltid när man besöker webbplatsen när webbläsaren så tillåter.

Vi använder oss även av andra tekniker (bl.a. Google analytics) och spårningsmetoder. Dessa tekniker hjälper oss att bättre förstå hur våra kunder beter sig och ger oss information om vilka av våra produkter som kunderna är intresserade av samt vilka funktioner och tjänster som är mest nyttiga för våra kunder.

15.KAN DENNA DATASKYDDSBESKRIVNING ÄNDRAS?

Vi förbehåller oss rätten att ändra dataskyddsbeskrivningen när våra tjänster utvecklas eller när lagstiftningen förändras. Registrerade kunder underrättas om betydande ändringar i dataskyddsbeskrivningen i samband med villkorsuppdatering.

Denna dataskyddsbeskrivning ersätter vår tidigare registerbeskrivning.